Werkwijze MJD Collecting (MJD)

Zodra u uw opstaande vordering(en) aan ons kantoor uit handen geeft zal er eerst gekeken worden of alle benodigde stukken, zoals factu(u)r(en), aanmaning(en) en/of eventuele betwisting van de vordering door debiteur, door u meegezonden zijn.

Op basis van de door u aangeleverde stukken, zal er worden bekeken of de door u uit handen gegeven vordering(en) op basis van “No cure No pay” of op basis van het uurtarief wordt behandeld. U wordt van tevoren per mail of brief op de hoogte gebracht op welke wijze MJD uw vordering(en)in behandeling wil nemen.

Bij akkoord van uw kant zal het incassotraject worden gestart en krijgt u een zakelijk gebonden inlogcode zodat u op elk moment het verloop van uw vordering(en) via de website kunt volgen.

Hoe verloopt een procedure via MJD Collecting?

De eerste sommatiebrief zal vriendelijk doch dringend van aard zijn. Het kan zijn dat de aanmaning of factuur aan de aandacht van de debiteur is ontschoten. In dit schrijven, dat per post en de volgende dag per mail aan debiteur wordt verzonden, zal gevraagd worden om het gevorderde bedrag binnen vijf werkdagen over te maken.

Als debiteur de vordering inhoudelijk betwist, zal MJD de debiteur verzoeken deze betwisting per mail of schrijven aan MJD te doen toekomen. Zodra deze betwisting binnen is neemt MJD contact met u op om deze met u te bespreken en het vervolgtraject af te stemmen.

Geeft uw debiteur na deze sommatiebrief niet thuis, dan voert MJD de druk op door het versturen van een vervolg sommatie met een betalingstermijn van drie dagen en zal de debiteur in deze periode ook telefonisch benaderd worden.

Mocht dit nog niet het gewenste resultaat bieden bij de debiteur, dan zal een derde schrijven worden gestuurd waarin MJD nogmaals de debiteur dringend verzoekt om binnen 3 dagen tot betaling over te gaan. In deze periode zal de debiteur wederom telefonisch benaderd worden.

Er is voor ons maar één doel: er voor zorgen dat u zo snel mogelijk het geld ontvangt waar u recht op heeft!

Termijnbetalingen.

Als een debiteur in termijnen wil betalen zal dit na uw akkoord schriftelijk worden bevestigd. Wekelijkse termijnbetalingen hebben de voorkeur, omdat er dan sneller ingegrepen kan worden mocht de debiteur zijn verplichtingen niet nakomen.

Gerechtelijke procedure.

Blijft de debiteur, ondanks alle inspanning vanaf onze kant, in gebreke dan zal er bekeken worden of het starten van een procedure zinvol is en ons advies zal aan u als opdrachtgever per mail of schrijven kenbaar gemaakt worden.

Voor de door MJD gehanteerde tarieven verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden zoals deze door MJD worden gehanteerd. Het uitgangspunt is dat de debiteur de kosten betaald.