Algemene Voorwaarden

Artikel 1: opdrachtnemer:

MJD: MJD Collecting, gevestigd aan de Harkstraat 20 te 1445 JH Purmerend, hierna kortheidshalve MJD, is een onderneming op het gebied van het leveren van creditmanagement diensten in de ruimste zin des woords.

Artikel 2: opdrachtgever:

De opdrachtgever, hierna gemakshalve aangeduid als cliënt, zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon, verklaart onherroepelijk en zonder enige beperking bevoegd te zijn een of meerdere opdrachten aan MJD te verstrekken en kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en goede nota te hebben genomen met betrekking tot de condities, bepalingen en vergoedingen zoals hierna staan gestipuleerd.

1) Artikel 3: Opdracht:
Iedere opdracht(en) wordt met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door MJD middels een schriftelijke bevestiging door MJD waarbij bij bevestiging de Algemene Voorwaarden is toegevoegd.

2) Artikel 4: vervolgopdrachten:
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3) Artikel 5: Inschakeling derde partij:
Bij de uitvoering van de opdracht(en) van een cliënt is MJD gerechtigd na overleg met cliënt, om derden in te schakelen, waarbij MJD de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Iedere aansprakelijkheid zijdens MJD voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten tenzij er sprake is van grove nalatigheid zijdens MJD. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door MJD ingeschakelde derden in zowel in als buiten Nederland gevestigde juristen, advocaten, deurwaarders of anderszins.

Artikel 6: Aansprakelijkheid MJD:

De aansprakelijkheid zijdens MJD is beperkt tot maximaal het bedrag dat aan provisie in rekening is gebracht of had kunnen worden gebracht. De aansprakelijkheid van MJD voor bedrijfs- en/of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Iedere vordering van cliënt jegens MJD vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, onverlet de alsdan verschuldigde kosten en provisies zoals in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Artikel 7: Vrijwaring derden:

De verstrekte opdracht(en) worden door MJD uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en cliënt vrijwaart MJD tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 8: Kosten en prijsstelling:

Onverlet het onderstaande hanteert MJD in advies-consult voorbereidende werkzaamheden die niet leiden tot een incasso procedure een uurtarief van € 50,00 ex BTW per uur.

Binnen en buiten Nederland te voeren in en buiten gerechtelijke procedures komen voor rekening van cliënt. Een dergelijke juridische procedure wordt uiteraard alleen na schriftelijke toestemming en volmacht gestart en cliënt wordt van te voren door middel van een kostenopgave ingelicht omtrent de te verwachten kosten die op voorschot dienen te worden voldaan (te denken is aan kosten deurwaarder en het verschuldigd griffierecht). Voor zover de wet zulks toelaat worden deze kosten op de debiteur verhaald.

MJD hanteert de tarieven die conform de Algemene Voorwaarden van haar cliënt mag berekenen. Zijn geen Algemene Voorwaarden zijdens cliënt van toepassing of is hier geen incassotarief in opgenomen zijn de na te melden de provisie tarieven van toepassing. Deze tarieven zijn gelijk aan het geen de Wet Normering Incassokosten toestaan. Bij dit laatste tarief is het te berekenen percentage afhankelijk van de hoogte van de vordering, te weten:

• 15% over € 2.500,00 met een minimum van € 40,00 (max. € 375,00)

• 10% over € 2.501,00 tot € 5.000,00 (max. € 250,00)
• 
5% over € 5.001,00 tot € 10.000,00 (max. € 250,00)
• 
1% over € 10.001,00 tot € 200.000,00 (max. € 1.900,00)
• 
 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,00

Indien de incasso-activiteiten op verzoek van de cliënt wordt gestaakt dan wel betaling van de ter incasso gegeven vorderingen) op andere wijze is verkregen of zal worden verkregen (bijv. door retournering of creditering) heeft MJD het recht om de verschuldigde provisie ( zoals hierboven vermeld) in rekening te brengen over het totaalbedrag van de vordering(en).

De tarieven voor aanmaningstrajecten, pre-incasso, detachering etc., worden per geval overeengekomen.

Advieswerkzaamheden of onderzoek werkzaamheden worden separaat in rekening gebracht tegen een nader overeen te komen en schriftelijk te bevestigd bedrag per uur waarbij de tijd per kwartier, afgerond naar boven gespecificeerd wordt gefactureerd.

Artikel 9: Facturering zijdens MJD & betaling:

Facturen van MJD dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald op de door MJD aangegeven wijze. Ook indien een ander dan de cliënt, betaling voor de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden toezegt, blijft de cliënt volledig voor betaling van de factuur verantwoordelijk. MJD is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met de gelden die MJD en behoeve van cliënt onder zich heeft. Cliënt machtigt hierbij MJD en de genoemde of andere derden aan deze verrekening mede te werken. MJD is altijd bevoegd zekerheid te verlangen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

Artikel 10: No Cure – No Pay:

Uitsluitend na schriftelijke bevestiging kan MJD op basis van het overgelegd dossier ter incasso bepalen en schriftelijk bevestigen dat de zaak wordt aangenomen op basis van “no cure – No pay”. Het overgelegd dossier dient ten minste, doch niet beperkt tot, de navolgende stukken te bevatten en mag op geen enkele wijze of tijdstip zijn betwist door debiteur of diens gemachtigde:

• Schriftelijk bewijs dat debiteur opdracht heeft gegeven tot levering van dienst of goed en onder welke voorwaarden en prijsstelling;
• Schriftelijk bewijs dat de opdracht conform bovenstaande is geaccepteerd en uitgevoerd;
• Schriftelijk bewijs dat de debiteur correct is gefactureerd;
• Schriftelijk bewijs dat debiteur minimaal een maal een betalingsherinnering of aanmaning is gezonden;
• Schriftelijk bewijs dat debiteur in gebreke is gesteld met aanzegging dat bij uitblijven van betaling de vordering uit handen zal worden gegeven met aanzegging dat alle daaraan verbonden kosten voor rekening van debiteur komen.

Artikel 11: medewerking cliënt:

Cliënt wordt geacht haar opdracht(en) schriftelijk aan MJD te bevestigen waarop MJD de opdracht(en) schriftelijk zal bevestigen met eventuele aanvullen voorwaarden. Cliënt wordt eveneens geacht alle (bewijs)stukken bij opdracht aan te leveren en alle nadere en aanvullende informatie aan MJD te verstrekken die zijdens MJD verzocht worden. Het nalaten van medewerking of overlegging van stukken kan als gevolg hebben dat MJD haar werkzaamheden staakt onder schriftelijke melding daarvan en is MJD gerechtigd haar kosten en/of provisie in rekening te brengen zoals bij opdrachtbevestiging overeengekomen.

Artikel 12: Rechtsbevoegdheid:

De rechtsverhouding tussen de cliënt en MJD is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen. MJD kan desgewenst een geschil voorleggen aan de rechter welke op grond van de competentieregels bevoegd is van de vordering kennis te nemen.